THỜI KHÓA BIỂU

THỨ TIẾT 6A(Lý) 6B(Linh) 6C(Hương) 6D(Xíu) 7A(P.Nga) 7B(H. Lan) 7C(Toản) 7D(Đào) 8A(Q.Vinh) 8B(Hà) 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Thể -…

THOI KHOA BIEU KI 2 17-18.word