KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC

Tháng Mười 25, 2016 9:10 sáng

KÉ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2016 – 2017

         Thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên (TT26); Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở (TT31); Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phố thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1428/SGDĐT-GDCN-TX V/v hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017.

Căn cứ tình hình thực tế của các cấp học, trường Trung học cơ sở Quảng Phúc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017 với những nội dung sau đây( Có file đính kèm)

Tải về Kế hoạch BDTX nam hoc 2016-2017