TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Tháng Mười 2, 2020 2:42 chiều

IMG_0831

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…../KH-THCSQP                            Quảng Phúc, ngày 28 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 1370/CV-BCĐ ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tâp̣ (XHHT) tỉnh; Công văn 2389/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25/09/2020 của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ (GD&ĐT) về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng hoc̣ tâp̣ suốt đời năm 2020 (sau đây gọi là Tuần lễ);

Thực hiện văn bản số 112/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Phòng giáo dục đào tạo Thị xã Ba Đồn về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”.

Trường THCS Quảng Phúc xây dựng kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Qua các hoạt động tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 giúp các toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng bản thân, gia đình và xã hội học tập.

– Tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

  1. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  2. Công tác tuyên truyền:

1.1. Nội dung tuyên truyền

“ Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời ”

1.2. Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bằng khẩu hiệu, hình ảnh, sách báo, web trường…

– Treo khẩu hiệu, biểu ngữ.. nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ.

– Tuyên truyền thông qua các hoạt động của thư viện, bằng các hình thức tập huấn hướng dẫn kỷ năng tìm kiếm khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet để tìm kiếm tài liệu thư viện.

– Tuyên truyền sâu rộng dưới sân cờ, trên trang website của nhà trường… nhằm tác động đến tất cả các em học sinh, cha mẹ học sinh… để mọi người hiểu rõ và thực hiện việc học tập suốt đời.

1.3. Thời gian tuyên truyền:

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 07 tháng 10 năm 2020.

  1. Tổ chức Lễ phát động

2.1. Thời gian6 giờ 45 phút  ngày 02/10/2020

2.2. Địa điểm: tại sân trường THCS Quảng Phúc

2.3. Thành phần tham dự:

 – Ban giám hiệu

– Toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh

2.4. Nội dung:

– Gửi thông điệp hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”

– Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, triển lãm sách…

– Tổ chức tuyên truyền về học tập suốt đời, tuyên dương cá nhân có ý thức học tập vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

– Cho đội ngũ giáo viên nhân viên và học sinh trông nhà trường tham gia lớp tập huấn kỷ năng khai thác thông tin trên mạng Internet ,tìm kiếm tài liệu của thư viện qua các phần mềm dữ liệu.

  1. Tổng kết:

– Báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

– Khen thưởng những tập thể, cá nhân đã tham gia tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”.

Trên đây là kế hoạch phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời của trường THCS Quảng Phúc năm 2020.

Quảng Phúc, ngày 28 tháng 09 năm 2020

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh Sơn Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Băng rôn tuyên truyền

 

 

 

Tập huấn học sinh truy câp iternet tim kiếm tài liệu thư viện

 

Tập huấn giáo viên tìm kiếm tài liệu trên phần mềm quản lý thư viện