TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021 (1/10-7/10/2021)

Tháng Mười 1, 2021 2:17 chiều
  PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Số:     /KH- THCS       Quảng Phúc, ngày 28  tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

                     Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021

             Thực hiện công văn 3001/SGDĐT-GDCN-TX ngày 21/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Kế hoạch số 1887/KH-UBND ngày 23/09/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về tổ chức Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Công văn 179/PGD ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021. Trường THCS Quảng Phúc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2021 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

– Các hoạt động được triển khai đến các em học sinh, phụ huynh, giáo viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID 19 diễn biến còn phức tạp.

– Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng kế

hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt

đời” năm 2021.

 

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
  2. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 diễn ra từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021 với Chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID – 19”.

Các hoạt động diễn ra bằng hình thức trực tuyến.

Phát động : 8h ngày 01/10/2021, tổng kết ngày 07/10/2021.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh và toàn thể các em học sinh.

Tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021:

          +  Thời gian: Ngày 07/10/2021.

  1. Nội dung các hoạt động giáo dục:

Thông tin tuyên truyền trên trang web của nhà trường, bảng tin, sinh hoạt

lớp, qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, …) về mục đích, ý nghĩa,

vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập, triển khai xây dựng

mô hình học tập, chủ đề các hoạt động của tuần lễ.

– Khuyến khích CBGV, NV, và học sinh đọc sách, tra cứu, khai thác tài

nguyên trên mạng Internet phục vụ cho việc học tập, tìm hiểu…

– Giới thiệu sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường

nhằm chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

– Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các cộng đồng/câu lạc bộ đọc

sách online bằng cách tạo các trang facebook hay blogs của thư viện nhà trường để

học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay, nguồn tài liệu bổ ích cho việc

dạy và học tập.   

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Tuyên truyền trên trang web của nhà trường, bảng tin, thông  qua phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, trang facebook …)trong suốt thời gian diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

“Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID – 19”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

3.1. Ban giám hiệu:

– Xây dựng kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, đăng tải

lên trang web của trường.

– Báo cáo về Phòng GD&ĐT đúng theo hướng dẫn công văn số 179/PGDĐT

về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

– Khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các diễn đàn giáo dục, hội

thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp

quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và

chia sẻ kinh nghiệm về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học

tập.

3.2. Công đoàn, Liên đội:

– Triển khai tuyên truyền rộng rãi trong công đoàn viên, đội viên trong toàn

trường, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với đợt phát động thi đua

chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

3.3. Giáo viên chủ nhiệm:

– Phát động thi đua học tập trong lớp, triển khai các mô hình học sinh giúp

nhau trong học tập trong các buổi học trực tuyến.

– Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các lớp học.

– Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết  yếu trong thời

đại số hóa và toàn cầu hóa.

4.4. Thư viện:

– Tiếp tục xây dựng và triển khai “Tủ sách học tập suốt đời” tạo điều kiện cho

CB,GV,NV học sinh được mượn và đọc sách.

– Hướng dẫn học sinh tra cứu, khai thác tài nguyên trên mạng Internet phục vụ

cho việc học tập, tìm hiểu… góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày

càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

– Triển khai mô hình chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách báo, tài liệu

giấy và tài liệu số với nhau.

4.5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2021của trường THCS Quảng Phúc , yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT thị xã (để b/c);– CB,GV,NV trong trường (để t/h);

– Lưu TV./.

                              HIỆU TRƯỞNG  

 

                                       Đinh Sơn Trường